วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “Insurance Professionalism & Self-Empowering Program” ขึ้นเป็นรุ่นแรก โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในฐานะผู้แทนขององค์กรหรือของภาคธุรกิจ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และช่วยเติมเต็มความสามารถและส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> บริษัทสมาชิกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้บริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

>> สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมในรุ่นแรกนี้เพียง 25 ท่าน

>> สแกน QR Code .ในโปสเตอร์เพื่อกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105