วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 1 โดย คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย และทีมจากบริษัท ทีม เอ็กแซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด มาเป็นวิทยากร โดยมีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
   •  การอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
   •  การอบรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
   •  การอบรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
   •  การอบรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566