วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติตัวในขณะเกิดอัคคีภัย โดยมีทีมงานสถานีดับเพลิงพระโขนงเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1