วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมประชุมกับผู้แทน Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA)

นางสาวพีรินทร แก้วลาย รองประธาน และ นายจุฑาธวัช เพ็งศรี กรรมการ คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารจาก Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) หรือสภาหอการค้าอนุญาโตตุลาการทางทะเลสิงคโปร์ นำโดย Ms.BERNICE YEOH Executive Director เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการขยายโอกาสความร่วมมือระหว่างงานอนุญาตโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย กับ SCMA เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างครอบคลุมและเหมาะสมแต่ละมิติต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) หรือสภาหอการค้าอนุญาโตตุลาการทางทะเลสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านดำเนินการระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการทางทะเล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น Maritime, Shipping, Insurance และ Trading/Commodities เป็นต้น