วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ESG กับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก (Climate Change) ในปัจจุบัน ทำให้แนวคิด ESG เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 
องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเห็นความสำคัญในการนำแนวคิด ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร รวมถึงอุตสาหกรรมการเดินเรือที่เป็นช่องทางหลักของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การปลดปล่อยมลพิษจากการเดินเรือนั้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโลกมาโดยตลอด ดังนั้นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ตระหนักถึงปัญหานี้และกำหนดเป้าหมายที่จะนำไปสู่ Net Zero Emissions ภายในปี 2593
 
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เห็นความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ESG กับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทประกันวินาศภัย พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวคิด ESG ในการพัฒนาองค์กรตนเองให้ยั่งยืน และเสริมสร้างความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดโลกที่ปราศจากการปลดปล่อยมลพิษในอนาคต