วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านภาษีอากรจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17)

       คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านภาษีอากรจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) ให้กับบริษัทสมาชิกได้รับทราบ โดยมี คุณจอมขวัญ จันทร์ผา และ คุณชินุมา ฮึกหาญ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 78 คน จาก 43 บริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย