วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทย แต่งตั้ง ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ เป็น ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่

21 กันยายน 2566 กิจกรรมส่วนกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 6/2566-2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ แทนนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570