วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3 สำหรับนักบริหารความเสี่ยง

      คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับ ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 3 สำหรับนักบริหารความเสี่ยง โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักบริหารความเสี่ยงก่อนที่มาตรฐานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้แก่ 
      - อาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
      - อาจารย์สุวพันธ์ แสงประกาย ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
หัวข้อการบรรยาย:
      - 3 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ "แนวคิดพื้นฐานของมาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่างประเทศ และภาพรวมทางเทคนิคของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)"
      - 7 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ "ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน IFRS17" (Workshop)
      - 10 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ "ภูมิทัศน์ความเสี่ยงของมาตรฐาน IFRS17" (Workshop)
 
      หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรม 3 วัน คือ วันที่ 3 7 และ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีบริษัทสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน จาก 16 บริษัท และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรม