วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) สำหรับผู้นำเข้าส่งออก

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ "หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) สำหรับผู้นำเข้าส่งออก" ให้กับสมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting