วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)

      คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา: CEO 1 ท่าน และ CFO 1 ท่าน รวมบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันและเวลา: วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที่: ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วิทยากร: บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
      1. คุณจอมขวัญ จันทร์ผา
      2. คุณชินุมา ฮึกหาญ
หัวข้อการสัมมนา:
     1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) คืออะไร และมี Timeline การบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
     2. ประโยชน์ของมาตรฐาน TFRS17 ต่ออุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้เสีย
     3. ผลการศึกษาผลกระทบทางการเงินจากมาตรฐาน TFRS17 (Financial Impact Assessment: FIA)
     4. ผลกระทบทางด้านภาษีอากร
     5. แนวทางภาษีของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จะนำเสนอต่อกรมสรรพากร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: http://seminar.tgia.org/
หมดเขตลงทะเบียน: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
     1. คุณณิปุณ ทองยอดแก้ว   โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1007    E-mail: nipoon@tgia.org
     2. คุณวริษา กระศรี              โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1004    E-mail: warisa@tgia.org