วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาแบ่งปันความรู้ TFRS17 สำหรับสื่อมวลชน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาแบ่งปันความรู้ให้กับสื่อมวลชน เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร แบบเข้าใจง่ายเพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิ สายประกันภัย สายเศรษฐกิจและการเงิน ได้เข้าใจและใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน และนางสาวบุณฑริก น้อยเสวก คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย