วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

แถลงข่าว สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024)

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงข่าว สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) ร่วมกับ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. และ คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

ยกระดับสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมประกัน พร้อมผลักดันให้ประกันภัยเป็นกลไกขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของคนในชาติ 

ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.