วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPRB จัดประชุมรับฟังความเห็นโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย ตามโครงการ Insurance Bureau System

คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านการประกันวินาศภัย ในส่วนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งมีสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เป็นเลขานุการคณะทำงาน ได้เชิญ คุณชูฉัตร ประมูลผล ประธานคณะทำงานฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัยจากฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายสินไหมประกันภัย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล การประกันภัยรถยนต์, ทรัพย์สิน (อัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน - IAR) และเบ็ดเตล็ด เมื่อวันที่ 18, 21 และ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตามลำดับ ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย ในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยในการประชุมทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายต่อไป