วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ครั้งที่ 2) เดือนเมษายน 2567

      สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 52 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่
      - นายทิยัชชา อักษรศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
      - นายอภิชาติ เชื้อรื่น ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
      - นายปัณณทัต ถวิลวรรณะ ผู้จัดการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าฯ บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)               
      - ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

      ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวรอบถัดไป ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 และท่านสามารถติดตามข้อมูลและสมัครอบรมฯ ได้ที่ https://www.tgiaacademy.net/training/WR/scdreg.php หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1405 และ 1404