วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติงานที่ดีของการประกันภัย Micro Insurance”

จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติงานที่ดีของการประกันภัย Micro Insurance” โดยได้รับเกียรติจากนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริม สำนักงาน คปภ. นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย นายสมชาย ธรรมเวช ผู้จัดการฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนางลลดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว โดยกำหนดจัดสัมมนาเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูมเอ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ