วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา “ถอดรหัสลับการตลาดประกันภัย ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์”

ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ถอดรหัสลับการตลาดประกันภัย ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการวิจัยการตลาดและได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีประสิทธิ

ภาพเพื่อมองเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจทางการตลาดที่ดี และนำข้อมูลที่ได้รับจากการทำวิจัย

มาประกอบการพิจารณาในการคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน

อุตสาหกรรมประกันภัยได้ โดยมี ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 74 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุร