วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คปภ. ปลุกพลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พลิกฟื้น “งานสัปดาห์ประกันภัย”

21 มิถุนายน 2559 ทั่วไป

คปภ. ปลุกพลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พลิกฟื้น “งานสัปดาห์ประกันภัย” โชว์ศักยภาพการเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมคลอดกรมธรรม์ใหม่กระตุ้นตลาดประกันภัยเต็มสูบ ด้าน 4 สมาคม ขานรับร่วมจัดงานเต็มกำลัง เบื้องต้นปักธงบนพื้นกว่า 4 พันตารางเมตร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่อุตสาหกรรมประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ บทบาทในการระดมเงินออม และการลงทุน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุน ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมด้านรัฐสวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยอีกด้วย ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ 9 ของสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าความใจให้ระบบประกันภัยเป็นที่แพร่หลายเกิดการยอมรับและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ จึงมีแนวคิดที่จะพลิกฟื้นงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมแสดงพลังกันเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงบทบาทของระบบประกันภัยในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยกันขับเคลื่อนให้การประกันภัยเข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ธุรกิจการค้า และการลงทุน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และแสดงศักยภาพ ของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้หารือกับนายกสมาคมทั้ง 4 สมาคม ซึ่งประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อร่วมจัดงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้นในปีนี้ ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้มีการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้น โดยสำนักงาน คปภ.จะเป็นแกนหลักในการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่จัดงานประมาณ 4,656 ตารางเมตร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ของอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านการบริหารความเสี่ยงและการออมระยะยาว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัยให้แก่ประชาชนทุกระดับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางของอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เล็งเห็นประโยชน์ของการประกันภัยและรู้จักบริหารความเสี่ยงภัย มีการวางแผนทางการเงินและการออมเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยและด้านการเงิน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงการนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยแบบครบวงจร

ในส่วนของรูปแบบหรือธีม รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงานจัดสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ ทางสำนักงาน คปภ.จะหารือร่วมกับ 4 สมาคมอีกครั้งเพื่อลงลึกในรายละเอียดของการจัดงาน

“การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้จะเรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ว่าได้ เพราะไม่มีการงานสัปดาห์ประกันภัยมานานหลายปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อุตสาหกรรมประกันภัยไม่มีเวทีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ช่องทางการขายด้านการประกันภัยใหม่ ๆ มานำเสนอต่อสาธารณชน และจากที่หารือกันเบื้องต้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดงานในปีนี้จะเน้นการจัดแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่ที่มีสเกลเล็กลงกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา แต่จะเน้นรูปแบบของงานให้ทันสมัยโดยการทำให้ผู้วอร์คอินเข้ามาในงานสามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบประกันภัยของไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งรูปแบบของงานที่เน้นการรวมสิ่งที่เป็นสุดยอดของประกันภัยไทยมานำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของประกันภัย ตลอดจนความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างคับแก้วแน่นอน” ดร. สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย

ที่มา: สำนักงาน คปภ.