วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย ช่วยเหลือเจ้าของที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ออกกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบใหม่เพิ่มความคุ้มครองแต่เบี้ยประกันภัยลดลง

22 สิงหาคม 2559 ทั่วไป

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน พิจารณาทบทวน ปรับปรุง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ขึ้นใหม่ โดยเน้นการให้ความคุ้มครองจากภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ให้เบี้ยประกันภัยคงเดิมหรือลดลง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย

ทั้งนี้ ตนในฐานะนายทะเบียนประกันภัย ได้เห็นชอบในหลักการ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ด้วยการแก้ไข ปรับปรุงจากกรมธรรม์ฉบับเดิมที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เกิดจาก 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด และหากความเสียหายจากภัยดังกล่าวทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำเป็นต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราวก็จะได้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน (หรือไม่เกิน 9,000 บาท) อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาทต่อปี ส่วนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ฉบับปรับปรุงใหม่ นอกจากให้ความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เกิดจาก 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด แล้วยังให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ และหากความเสียหายจากภัยดังกล่าวทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำเป็นต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราวก็จะได้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน (หรือไม่เกิน 9,000 บาท) ด้วยอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ปรับลดลงเหลือเพียง 400 บาทต่อปี ราคาเดียว โดยแบ่งความคุ้มครองตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น สิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีต (บ้านตึก) จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท บ้านไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. อธิบายว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้จากช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล บางพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากลมพายุ บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลูกเห็บ หรือบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กรมธรรม์ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งเงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ฉบับปรับปรุงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ตั้งอยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา โดยใช้เลขที่บ้านตามบัตรประชาชน และเลือกบริษัทประกันภัยที่ต้องการ ทั้งนี้อย่าลืมขอใบรับรองการประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th

ที่มา: สำนักงาน คปภ.