วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา Casualty Actuarial Society Regional Affiliate in Asia (ARECA) ครั้งแรกของประเทศไทย

Casualty Actuarial Society Regional Affiliate in Asia (ARECA) โดยความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ได้จัดสัมมนาขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์มาร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา