วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ”

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ” วันศุกร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา