วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2017 Bangkok Conclave)

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia - IIRFA) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IIRFA 2017 ที่โรงแรมชาเทียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 แล้วที่มีการจัดประชุม IIRFA ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่สาธารณรัฐเกาหลี แต่นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ปัจจุบัน IIRFA มีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานกลางของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและมีบางหน่วยงานครอบคลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้วย จำนวนทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1) General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) 2) Insurance Association of China (IAC) 3) Insurance Information Bureau of India (IIB) 4) ISM Insurance Services Malaysia Berhad (ISM) 5) Korea Insurance Development Institute (KIDI) 6) Otoritas Jasa Keuangan (OJK Indonesia) 7) Taiwan Insurance Institute (TII) และ 8) Insurance Premium Rating Bureau (IPRB – Thailand) องค์กรสมาชิก IIRFA ดังกล่าว ทำหน้าที่รวบรวมสถิติข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและการคำนวณต้นทุนความเสียหาย

ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวน 2 วัน โดยในวันแรก IIRFA Member Forum วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นการแลกเปลี่ยนภาพรวมข้อมูลตลาดประกันภัยของประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัยรวมกัน ประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89 ของตลาดประกันภัยในภาคพื้นเอเชีย หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของตลาดประกันภัยโลก และในปีนี้ IPRB ได้เชิญสมาคมประกันภัยแห่งกัมพูชา (Insurance Association of Cambodia) มาเข้าร่วมประชุมในฐานะหน่วยงานสังเกตการณ์ และเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก IIRFA ในอนาคตด้วย

ที่ประชุมประเทศสมาชิกในวัน IIRFA Member Forum นี้ได้มีมติว่า จะเริ่มเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลตลาดประกันภัยและแนวโน้มที่สำคัญใน IIRFA Newsletter เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรสมาชิกแต่ละประเทศ โดย IPRB จะเป็นผู้เริ่มดำเนินการจัดทำ IIRFA Newsletter ขึ้นในฉบับแรก

การประชุม IIRFA Open Forum ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ “Health and Life Insurance” ในช่วงเช้า และ “Big Data and Analytics” ในช่วงบ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 170 คน ซึ่งมาจากภาคส่วนธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) การบรรยายทั้ง 2 ช่วงสอดคล้องกับบริบทประกันชีวิตและการประกันภัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในยุคของ Digital Insurance รวมถึงการนำ Data Analytics มาใช้ในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย และการจัดกลุ่มรถยนต์ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย

การประชุมทั้ง 2 วันย้ำถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งในส่วนของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ได้ร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ในการผลักดันให้เกิดโครงการ Insurance Bureau System ขึ้น เพื่อให้มีฐานข้อมูลธุรกิจสมบูรณ์เช่นเดียวกับในต่างประเทศภายในปีนี้

นอกจากนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยยังมีแผนที่จะจัดทำความร่วมมือเรื่องเทคนิคการทำแบบจำลองความเสี่ยงภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคการเกษตรกับสมาชิก รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันภัยต่อภาคการเกษตร ที่ได้เสนอไว้ในคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ซึ่งเมื่อสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้ข้อสรุปหลังการศึกษาแล้ว ก็จะได้นำไปหารือกับภาคธุรกิจและภาครัฐต่อไป