วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice & e-receipt และ e-Document

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice & e-receipt และ e-Document ” โดยนางสุภิดา บรรเทาทุกข์ จากกรมสรรพากรเป็นวิทยากรผู้บรรยาย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ณ ห้องสโรชา-ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา