วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) ภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพ

 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์ ได้จัดอบรมเรื่อง “อัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) ภาครัฐและเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และนางสาวดวงพร ศรีว่องไทย ผู้อำนวยการสำนักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้
1. เอกสารประกอบการอบรมอัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3. อัตราราคาค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
4. กรอบการพิจารณาอัตราค่ารักษาพยาบาล