วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม รูปแบบ และวิธีการในการโจรกรรมรถ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในการติดตาม และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Motor-Insurance-Committee-422278684544087/