วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) ครั้งที่ 44

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) ครั้งที่ 44 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน (Chief Delegate) พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจากสมาคมประกันภัยต่าง ๆ ของอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในการดำเนินธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน อาทิ ASEAN Council of Bureaux Meeting (COB), ASEAN Insurance Education Committee Meeting (AIEC), ASEAN Natural Disaster Research Work Sharing (ANDREWS) และ ASEAN Reinsurance Working Committee เป็นต้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ในปีนี้สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ได้ต้อนรับสมาคมประกันภัยเมียนมา (Myanmar Insurance Association: MIA) เข้าร่วมเป็นสมาชิกในลำดับที่ 15 และนับเป็นประเทศในลำดับที่ 10 ของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน นอกจากนี้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้แทนจากทั้ง 10 ประเทศได้มีการนำข้อสรุปจากการหารือของภาคเอกชน ซึ่งได้มีการประชุมกันในช่วงก่อนหน้านั้นเข้าหารือกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยในอาเซียน ในการประชุม ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) ครั้งที่ 21 ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย โดยในภาคของการประกันวินาศภัยได้มีประเด็นที่สำคัญที่นำเสนอในการประชุม อาทิ การกำหนดเกณฑ์ในการวัดค่าการเข้าถึงการประกันวินาศภัยในแต่ละตลาด (Market Penetration Ratio) เพื่อหาวิธีการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึงประกันภัยได้เพิ่มขึ้น การสร้างความร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Public Private People Partnership) ในสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเรื่องต้นทุนของการประกันภัยยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารเพื่อลดปัญหาจากการทุจริตและการฉ้อฉล นอกจากนี้ ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม