วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบวุฒิบัตรอบรม CCPR รุ่นที่ 22

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22” (Corporate Communications & Public Relations for Insurance Executive - CCPR 22) จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT ACADEMY บมจ. อสมท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับความรู้และแนวทางการทำงานจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยได้ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบั้ดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมและพิธีมอบวุฒิบัตร