วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรม Professional Image and Effective Communication และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชน

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดการอบรมหัวข้อ "Professional Image and Effective Communication: เพิ่มศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัยและสื่อมวลชน ได้สร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งจากภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร โดยมี อาจารย์น้ำฝน ภักดี จาก “Pronality Academy” เทรนเนอร์ด้านบุคลิกภาพ นักออกแบบการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ เป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย