วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งสามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 5 ชั่วโมง 30 นาที