วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมร่วมสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จัดทำคู่มือตามประกาศสธ. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการประชุมร่วมระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหารือเรื่อง "คู่มือปฏิบัติ ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล” โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนำทีมโดย รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 3 หน่วยงาน 35 คน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562