วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 501 และ 502 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยเชิญคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (คุณทอมมี่) จากบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากร มีบริษัทสมาชิกเข้าอบรมจำนวน 143 คน จาก 56 บริษัท สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สำหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีได้ 6 ชั่วโมง