วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

แถลงข่าว การประชุม ASEAN Insurance Council (AIC) ครั้งที่ 46 และการประชุม ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM)

นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะประธานสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การประชุม ASEAN Insurance Council (AIC) ครั้งที่ 46 และ การประชุม ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) ครั้งที่ 23 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ Atty. Dennis B. Funa, Commissioner of the Insurance Commission in the Philippines ในฐานะประธาน AIRM นายนพดล สันติภากรณ์ ประธาน AIC (AIC Chairman) นาง Evelina Pietrushcka เลขาธิการ AIC (AIC- Secretary General) นาย Benedict Sison จาก Philippine Life Insurance Association (PLIA) และนาย Allan Santos จาก Philippine Insurers and Reinsurers Association (PIRA) ซึ่งได้กล่าวถึง ความพร้อมของฟิลิปปินส์ ในฐานะประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกของ AIC และ AIRM อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ได้ชี้แจงว่า การประชุม AIC และ AIRM ในปีนี้จะยังเป็นเวทีสำคัญของภูมิภาคอาเซียนที่ภาคเอกชนจากสมาคมประกันภัยและภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับจากทั้ง 10 ประเทศ จะได้มีโอกาสในการหารือร่วมกันถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในเขตเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยการหารือของคณะทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง คณะทำงานด้านการประกันภัยรถผ่านแดน (ASEAN Council of Bureaux Meeting: COB) คณะทำงานด้านการศึกษา (ASEAN Insurance Education Committee Meeting: AIEC) คณะทำงานการด้านภัยพิบัติ (ASEAN Natural Disaster Research Work Sharing: ANDREWS) และคณะทำงานด้านการประกันภัยต่อ (ASEAN Reinsurance Working Committee: ARWC) ซึ่งได้ทยอยจัดประชุมหารือในคณะทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมา โดยการประชุม AIC ครั้งที่ 46 และการประชุม AIRM ครั้งที่ 23 มีกำหนดการที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตามลำดับ ขณะที่การประชุมร่วมของภาคเอกชนกับหน่วยงานกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของภาครัฐ (Joint Plenary Meeting) มีกำหนดการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าวออนไลน์นี้มีสื่อชั้นนำจากหลายประเทศในอาเซียน อาทิ  Asia Insurance Review, Philippines Daily, Philippine News Agency,  Manila Times และ Malaysia Insurance Insight ฯลฯ เข้าร่วมงานและได้สอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดงานประชุมดังกล่าวด้วยความสนใจ