วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับงานบริการอุตสาหกรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาศักยภาพของประเทศเพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทุกสาขาของมาตรวิทยาให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้ประสานมายังสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อขอหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าอันตราย การประกันภัยความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการประกันภัยหม้อไอน้ำและภาชนะอัดแรงดัน ในการป้องกันความเสี่ยงภัยและกำหนดมาตรฐานในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ รับรองงานประกันภัย โดย ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และนักวิชาการจากศูนย์ทดสอบต่าง ๆ จำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมหารือในเรื่องดังกล่าวกับ นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย