วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยพืชผลและโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ รัฐสภา

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโดย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ ร่วมออกบูธกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยพืชผลและโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” เนื่องในโอกาสที่ สำนักงาน คปภ. ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ให้เข้าชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยการออกบูธดังกล่าวมีสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาหลายท่านให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)