วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในลักษณะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในปี 2563 กำหนดจัดขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Siva Grand Ballroom โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง