วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหายและเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรในโครงการใช้รายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” ที่จะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรายงานความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเดินสายจัดอบรมความรู้เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563” ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยจัดอบรมจำนวน 6 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา