วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา "ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)"

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง “ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการสัมมนาเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการคิดค่ารักษาพยาบาลตามระบบ Diagnostic related group (DRG) ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การลงรหัสโรค (ICD10) และรหัสหัตถการ (ICD9) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สมาคมฯ จำนวน 25 คน และผ่านทางออนไลน์ จำนวน 149 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Google Meet) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา