วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทกลางฯ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการ

24 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป

ด้วยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากกรถ พ.ศ. 2535 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มายัง คุณชนัน นิธิธรรมวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทางอีเมลที่ Chanann@rvp.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร