วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและการดำเนินข้อพิพาทในสำนักงานอนุญาโตตุลาการ

สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและการดำเนินข้อพิพาทในสำนักงานอนุญาโตตุลาการ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินข้อพิพาทของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ แก่ผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” และ นายอภิสิทธิ์ มีโชค เลขาธิการสำนักอนุญาโตตุลาการ บรรยายหัวข้อ “การดำเนินข้อพิพาทในสำนักงานอนุญาโตตุลาการ” ทั้งนี้ มีผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 74 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย