วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power Automate (Desktop) for Business Automation

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Power Automate (Desktop) for Business Automation" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน โดยการนำซอฟต์แวร์ Power Automate มาบริหารจัดการ ซึ่ง Power Automate เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Microsoft Power Platform ทำงานด้าน RPA (Robotic Process Automation) เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบแบบอัตโนมัติ โดยมี นายชไลเวทย์ พิพัฒพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 9EXPERT จำกัด เป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นะหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน