วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดโครงการ Young Gen Insurance Ambassador

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดโครงการ Young Gen Insurance Ambassador สร้างการรับรู้โดยใช้กลยุทธ์ผู้นำทางความคิดและผู้มีความสามารถในเรื่องประกันวินาศภัยที่โดดเด่น เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำต้นแบบคนรุ่นใหม่ในธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความรู้ด้านการประกันวินาศภัยและสื่อสารไปยังกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม Young Gen Insurance Ambassador จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 8 ท่าน โดยจะเป็นตัวแทนในการสื่อสารเรื่องราวความรู้ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยต่อไป