วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการอบรม หลักสูตร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรม หลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills สำหรับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์และองค์ความรู้ด้านการประกันภัยของบุคลากรในธุรกิจให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถของตนในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งในระดับตัวบุคคล องค์กร และสมาคมให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ