วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหัวข้อ Human to Human X with Growth Mindset

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดการอบรมหัวข้อ "Human to Human X with Growth Mindset" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจกลไกในตัวเอง ทราบวิธีการเชื่อมโยงกลไกต่าง ๆ และเรียนรู้วิธีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถเข้าใจศักยภาพที่มีในตัวเองและดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 48 คน