วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

CEO Forum เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก

      ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก ประกอบด้วย CEO และ CFO ได้มีความเข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐาน TFRS17 รวมถึงประโยชน์ของ TFRS17 ที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันภัย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเริ่มบังคับใช้ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายทางบัญชีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการรับความเสี่ยงของบริษัท โดยมี นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 93 คน จัดโดย คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2024 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย