วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

หลักการพิจารณาสินไหมทดแทน เทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน จรรยาบรรณและกรณีศึกษา

ชมรมสินไหมทดแทนได้จัดการอบรมพนักงานสินไหมทดแทน ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน เทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน จรรยาบรรณและกรณีศึกษา
วิทยากรโดยนายสมพงษ์ วีระคณานนท์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสินไหมทดแทนของบริษัทสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม