วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้กับบริษัทสมาชิกในการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็คทรกนิกส์ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง