วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว 1 รุ่น เมื่อปี 2559 และเพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่อง จึงได้กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 ในปี 2561 โดยกำหนดจัดอบรมในวันอังคาร ระหว่างวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 36 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลดแผนงานโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 และตารางอบรมฯ
ดาวน์โหลดเอกสารเรื่องภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการประกันภัยรถยนต์
ดาวน์โหลดเอกสารเรื่องบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย