วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก (Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy)

คณะกรรมการชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก” (Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy) เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในการสัมมนา