วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก Young Gen Insurance Ambassador

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย กำหนดจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัย โดยการคัดเลือก Young Gen Insurance Ambassador เพื่อสร้างการรับรู้โดยใช้กลยุทธ์ผู้นำทางความคิดและเป็นต้นแบบผู้นำคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับความรู้ด้านการประกันวินาศภัย ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสให้วิชาด้านการประกันภัยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้แรงผลักดันจากผู้นำทางความคิดที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาวในบริษัทประกันวินาศภัย จึงขอเรียนเชิญท่านพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกให้เป็น Young Gen Insurance Ambassador ประจำปี 2567 (บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิกดูรายละเอียดโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม 

ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1103, 1105