วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

ประธาน

บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล

รองประธาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายทิวากร กาญจนกิจ

กรรมการที่ปรึกษา

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

นางนลินา โพธารามิก

รองประธาน

บมจ.นวกิจประกันภัย

นายอรัญ ศรีว่องไทย

ที่ปรึกษา

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

นางสาวบังอร จิระวรสุข

ที่ปรึกษา

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นายชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม

ที่ปรึกษา

บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

นายวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ

ที่ปรึกษา

บจ.ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)

นายสมบัติ อนันตลาโภชัย

ที่ปรึกษา

-

ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์

กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นางสาวจันทิมา ถิ่นสุวรรณ

กรรมการ

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางสาวอรวรรณ วรปัญญา

กรรมการ

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นางเดือนฉาย โกศลเมธากุล

กรรมการ

บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์)

นางสาวพัชรา เจนผาสุข

กรรมการ

บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

นางสาววรนันท์ ตินตะโมระ

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

นายนรินทร์ เสตะพันธุ

กรรมการ

บมจ.สามัคคีประกันภัย

นายจักรพรรดิ อังคทะวานิช

กรรมการ

บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

นายทวีศักดิ์ อัญชลีนุกูล

กรรมการ (ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงภัย)

บมจ.ธนชาตประกันภัย

นายภาสกร แก้วประเสริฐ

กรรมการ (ประธานชมรมสินไหมทดแทน)

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

นางสาววีนัส ทองลมุล

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางนภาพร แดดภู่

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางศิริพร สุโรจนกุล

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวอรวรรณ สุวรรณทวี

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวชุติมณฑน์ โพธิ์ปฐม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย