วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

แนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

คณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย โดยมีบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ดังนี้
Topic 1 Separation of Component
Topic 2 Combination and Contract Boundary
Topic 3 Level of Aggregation
Topic 4 Choice of Measurement Model
Topic 5 Attributable Insurance Expenses
Topic 6 Contractual Service Margin & Coverage Unit_Onerous Contract
Topic 7 Discount Rate
Topic 8 Risk Adjustment
Topic 9 Transition Approach
Topic 10 Accounting policy choices
Topic 11 Reinsurance treatment *** (หัวข้อที่ 11 จะนำส่งให้ภายหลังต่อไป)

หากบริษัทสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Email: chatchada@tgia.org หรือ google form ที่ link: https://forms.gle/hy9p8S3Wp3Z4nKbX7 ซึ่งทางสมาคมฯจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม เพื่อให้ที่ปรึกษา ตอบในการอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)